BotocoreChangelog

mypy-boto3-builder Index / Mypy Boto3 Builder / Utils / BotocoreChangelog

Auto-generated documentation for mypy_boto3_builder.utils.botocore_changelog module.

BotocoreChangelog

Show source in botocore_changelog.py:10

Parser for boto3 changelog.

Signature

class BotocoreChangelog:
    ...

BotocoreChangelog().get_updated_service_names

Show source in botocore_changelog.py:37

Get a list of service names updated in version release.

Signature

def get_updated_service_names(self, version: str) -> list[str]:
    ...